Veleposlaništvo RS Zagreb /Gospodarstvo /Pogosto zastavljena vprašanja /

Pogosto zastavljena vprašanja


Kateri organ v Republiki Hrvaški je nosilec spodbujanja tujih neposrednih investicij?

Ministarstvo gospodarstva
Uprava za konkurentnost i investicije
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

V okviru ministrstva deluje tudi direktorat za operativni program za regionalno konkurenčnost, katerega naloga so regionalne povezave predvsem na nivoju grozdov in posameznih sektorjev gospodarstva.


Kako na Hrvaškem trgu dobiti poslovnega partnerja?

Najenostavneje seveda s pozornim spremljanjem gospodarstva in sektorja, ki vas zanima. Hrvaška ima veliko sejemskih prireditev, katere je priporočljivo v prvi fazi obiskati in, če je interes, kasneje na njih tudi nastopati.

Mogoča je tudi objava oglasa na spletnih straneh Hrvaške gospodarske zbornice. Kontaktna oseba na HGK je Danijela Pečevski (Tel: 01/4561652, e-pošta: dpecevski(a)hgk).

Pomoč pri navezovanju stikov in iskanju poslovnih partnerjev nudi Poslovni klub hrvaških in slovenskih gospodarstvenikov.

Predsednik: Goran Berić
Kontaktni osebi: Marina Tomić in Ana Musa, asistentki
Savska cesta 41
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 643 80 75
Faks: + 385 1 643 80 76
E-pošta: info(a)poslovniklub-shg.hr
Url: www.poslovniklub-shg.hr

V primeru, da prvič prihajate poslovno na hrvaški trg predlagamo, da kontaktirate ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu.


Kateri so strateški dokumenti s področja tujih neposrednih investicij v Republiki Hrvaški?

Republika Hrvaška ima urejeno zakonodajo s področja tujih neposrednih naložb. Temeljni in strateški dokument je Zakon o spodbujanju vlaganj.

Ukrepi, ki jih zakon prinaša se nanašajo na proizvodno predelovalne aktivnosti, tehnološko razvojne naložbe, uvajanje novih tehnoloških postopkov, uvoz tehnologij, večanje zaposlenosti v oddaljenih regijah, kjer gospodarska rast in zaposlenost ne dosegata državnega povprečja, modernizacija poslovanja, povečanje izvoza, razvijanje storitvenih dejavnosti, prilagajanje hrvaških standardov evropskim standardom. Zakon uvaja tudi spodbude in sicer davčne olajšave, carinske olajšave podporo za stroške odpiranja novih delovnih mest, posebne mere za razvoj tehnoloških in inovacijskih centrov.

V zakonu so posebno obravnavane spodbude za ustanovitev tehnološko-inovacijskih centrov in strateških aktivnosti poslovne podpore.

Evropska komisija je skupaj z nekaterimi članicami pripravila program izboljšanja servisiranja tujih investitorjev (IPA Development of Investment Climate), ki je v tem trenutku najobsežnejši program EU v Republiki Hrvaški. Program, ki so si ga zastavili je zelo ambiciozen in hkrati nujen za pridobivanje večjega števila neposrednih tujih investicij. Prednostna naloga programa je delo z  županijami in Ministrstvom za gospodarstvo. Namen programa je izboljšanje odnosa županij do tujih investitorjev, zmanjšanje birokracije in naučiti ljudi živeti s tujo naložbo. Končni cilj  je ustanoviti t.i. »One stop shop« za celotno Hrvaško in usposobiti županije, da se bodo lahko samostojno predstavljale na tujih trgih.

Hrvaška Vlada je oktobra 2010 sprejela Operativni načrt za odpravljanje birokratskih ovir. Dokument je operativnega pomena in uravnava postopke pri odpravljanju birokratskih ovir.

V tem trenutku ima Republika Hrvaška urejeno zakonodajo na tem področju in ni pričakovati kakšnih večjih sprememb.


Kako je urejeno ustanavljanje in upravljanje gospodarskih družb v Republiki Hrvaški? 

Ustanavljanje in upravljanje gospodarskih družb je urejeno z Zakonom o trgovinskih družbah.

Glede na organizacijsko obliko loči zakon naslednje organizacijske oblike:

 • javna trgovinska družba,
 • komanditna družba,
 • tiha družba,
 • delniška družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo.

Najpogostejša oblika, primerna tudi za slovenske vlagatelje, je družba z omejeno odgovornostjo, za večja podjetja pa je primerna tudi delniška družba.


Kakšen je postopek ustanovitve gospodarske družbe v Republiki Hrvaški?

Pripravljalna dejanja

 • preverjanje pogojev za registracijo,
 • priprava pogodbe o ustanovitvi,
 • prevod in overitev dokumentacije,
 • vplačilo osnovnega kapitala.

Registracija družbe

 • predložitev dokumentacije,
 • objava v uradnem listu.

Ostali koraki

 • izdelava žiga družbe,
 • pridobitev statistične številke,
 • odprtje računa pri hrvaški banki,
 • pridobitev matične številke in odprtje žiro računa,
 • ostale formalnosti (prijava na lokalni enoti davčne uprave, na carinski upravi, pokojninskem skladu in uradu za gospodarstvo.

Za poenostavitev in pospešitev aktivnosti z odpiranjem podjetja je Republika Hrvaška ustanovila vladni servis z imenom: www.hitro.hr, ki ima 20 pisarn po vsej državi. V spodnji sliki je prikaz postopkov za odpiranje podjetja, za katerega potrebujete približno deset dni z uporabo njihovih storitev.


Kakšen status ima predstavništvo gospodarske družbe?

Predstavništvo je sestavni del matične družbe in nima statusa pravne osebe. Predstavništvo posluje pod firmo matične družbe, v njenem imenu in za njen račun. Matična družba odgovarja za vse obveznosti, ki v zvezi s predstavništvom nastanejo v Hrvaški.

Predstavništvo lahko opravlja le dejavnosti predstavljanja matične družbe, promocijske in informativne posle in raziskavo trga. Pred začetkom poslovanja mora biti predstavništvo vpisano v Register tujih predstavništev v Hrvaški, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo, podjetništvo in delo Republike Hrvaške.


Kako je v Republiki Hrvaški urejeno s poslovanje z gotovino?

S 1.1.2013 je v veljavo stopil Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 133/12), ki ureja gotovinsko poslovanje in bo implementiran v treh fazah. Natančnejša postopna uveljavitev zakona je vsebovana v 39. členu zakona.